Efes - prohlídka

Odeon

Efes

Odeon byl postaven Vediem Antoniem a jeho ženou zde v Efesu ve 2. st. n. l. Odeon je krytá koncertní síň, v níž se konala hudební představení. Tento typ stavby se budoval hlavně v hellénistické a římské době. Odeia svým tvarem napodobovala divadla. Tento odeon měl 22 řad a 1500 sedadel. Horní část byla ozdobena žulovými korintskými sloupy.

Variovy lázně

Původně byly vybudovány jako gymnasion. Vlastní lázně byly postaveny ve 2. st. n. l. a některé novější místnosti o něco později. Bylo zde caldarium, frigidarium, tepidarium, šatna, čítárna a odpočívárna.

Prytaneion

Efes

Prytaneion bylo sídlo městské rady. Během vykopávek zde byly odkryty zbytky dvou chrámů. Dodnes stojí 3 ze 4 korintských sloupů. V celle chrámu stál oltář, na kterém hořel věčný oheň. Kolem oltáře stály sochy bohyně Artemis. 3 sochy této bohyně se zde našly a jsou umístěny v muzeu v Selcuku. Horní část nálezů je z římského období, spodní z hellénistického. Římská část byla postavena za vlády císaře Augusta v 1. st. n. l. Palác měl 2 nádvoří, druhé, s dórskými sloupy, bylo místem zasedání městské rady. Byl zde také obytný dům místodržitele provincie. Římské provincie nejdříve spravovali vojevůdci, později římští úředníci - provinciální pretoři nebo prokonsulové. 3 korintské sloupy, které se zachovaly, nesly střechu, která překrývala oltář s posvátným ohněm.

Státní agora

Efes

Na rozdíl od hlavního tržiště v přístavu byla státní agora používána jako meetingové politické centrum. Postavena byla ve 2. st. n. l. a byly zde odkryty hroby ze 6. st. př. n. l. Dříve zde snad stál chrám zasvěcený egyptské bohyni Iris - bohyni kouzel.

Poliova fontána

Efes

Byla postavena v roce 80 př. n. l. Sextiem Poliem. Byla ozdobena sochami Odyssea a jeho druhů. Skupina se skládala z 26 postav a znázorňovala boj Odyssea s jednookým obrem Polyphemem. Dnes je toto sousoší umístěno v muzeu v Selcuku.

Domiciánův chrám

Efes

Byl postaven na konci 1. st. n. l. na počest císaře Domiciána. Byla to dvoupatrová stavba. Chrám měl 8 x 13 sloupů. Během vykopávek byla objevena velká socha císaře Domiciána, přesněji její části, hlavně dobře zachovaná hlava, která je nyní v muzeu v Izmiru.

Memmiův památník

Efes

Památník věnovaný vnuku diktátora Sully, Memmiovi, stojí na Domiciánově náměstí. Byl postaven v 1. st. n. l. a o 300 let později jej změnili ve fontánu. Na konci římské republiky v 1. st. př. n. l.byly velice časté krvavé srážky mezi stranou populárů - stranou lidu a stranou optimátů - stranou senátorské nobility. Představitelé obou stran byli obvykle opozicí zavražděni. Stejně tak zavraždili populárové bývalého tribuna lidu Memmia, který přešel k optimátům.

Cesta kurátů

Efes

Cesta je pojmenovaná podle kurátů, kněží, kteří pečovali o posvátný oheň v Prytaneiu. Cesta vedla od státní agory k Celsově knihovně a byla dlážděna mramorem a po obou stranách lemovaná sloupy se sochami. Základní kámen této cesty položil Lysimachos v roce 290 př. n. l., který přestavěl celé město. Jsou zde dva mramorové sloupy s reliéfy Heracla, dále reliéf bohyně vítězství Niké, která v levé ruce drží vavřínový věnec - symbol vítězství. Byla nalezena v ruinách Domiciánova náměstí. Je zde také socha bez hlavy, postavená na paměť Scholasticie, která nechala v Efesu postavit lázně. Socha pochází z byzantské doby.

Traiánova fontána

Efes

Fontána byla dvoupatrová, vysoká 12 m. Fontána byla věnována císaři Traiánovi na konci 1. st. n. l. Byly zde mramorové sochy Venuše, Dionýsa a dalších 10 soch členů císařské rodiny. V prostředním výklenku stála kolosální socha císaře Traiána. Z pod ní tekla voda do nádrže. Části Traiánovy sochy se dodnes dochovaly.

Lázně Scholastiky

První lázně jsou pravděpodobně ze 2. st. n. l. Ve 4. st. n. l. je po zemětřesení přestavěla žena jménem Scholasticia. Celá stavba byla třípatrová. Zdi a podlahy byly pokryty mramorem a mozaikami. Horní část, kde byl salón, je zničena. Zachoval se bazén, části mramorů a systém vytápění. Místnosti se vytápěly tak, že se do nich mezi cihlami vháněl horký vzduch, a to mezi cihlami pod podlahou. V těchto lázních je také socha Scholastiky.

Latríny

Efes

Uprostřed stála fontána a kolem ní byly mramorové sedačky. Latrínami neustále protékala voda. Tyto latríny byly určeny pouze pro bohaté občany města. Dokonce byly uprostřed vybaveny prostorem pro malý orchestr.

Hadriánův chrám

Efes

Tento malý chrám je nejkrásnější stavbou na cestě kurátů. Byl postaven v roce 130 a ve 4. st. přestavěn. Měl rozměry pouhých 7 x 5 m. 4 korintské sloupy nesly tympanon, uprostřed kterého byla zobrazena bohyně Tyche, patronka města. V zadní části je polokruhový panel vyzdobený reliéfem uprostřed s Medúsou.

Nevěstinec

Dům je ze 4. st. a byl zasvěcen bohyni Afroditě (Venuši), jejíž socha stála uprostřed salónu. Jsou zde pěkné mozaiky. Na mramorové cestě je otisk nohy, která udávala směr k nevěstinci.

Octagon

Na čtvercovém podstavci stojí místnost s hrobem. Hrob měl tvar osmiboké stupňovité pyramidy.

Celsova knihovna

Efes

Původně byla postavena roku 135 n. l. jako hrobka. Postavil ji Julius Aquila pro svého otce Celsa, římského senátora a místodržitele provincie Asia. Umístění hrobky uprostřed města bylo zvláštním privilegiem a poctou. Knihovna má dvoupatrovou fasádu zdobenou sloupy a sochami. Když se vystoupí po 9 schodech, přijde se ke 4 sochám, které znázorňují moudrost, budoucnost, vědění a ctnost. Jsou to sochy znázorňující Justici. Nápisy jsou v latině a řečtině a jsou o Celsovi a Aquilovi. Celsův sarkofág je 2,5 m dlouhý a jsou na něm reliéfy Erota, Niké, Medůsy a hadů. Vnitřní síň knihovny byla 15 m vysoká. Ve výklencích byly papyrové svitky, kterých zde bylo v římské době 12 000.

Mazeova a Mitridatova brána

Efes

Mazeus a Mitridatés byli otroci císaře Augusta a jeho rodiny. Když je císař propustil a dal jim svobodu, postavili tuto 16 m vysokou bránu. Řecké a latinské nápisy oslavují císaře a jeho rodinu a některé z nich byly dokonce zlaté.

Obchodní agora

110 m dlouhá agora byla postavena v hellénistické době a za vlády císaře Augusta byla přestavěna. Prodávalo se zde zlato a stříbro a také otroci. Směrem k Celsově knihovně se otevíraly tři monumentální brány.

Mramorová cesta

Je to hlavní cesta ve městě, vedla od Koressovy brány na severu k Magnesijské bráně na jihu a odtud k Artemidině chrámu. Byla lemovaná 8 m vysokými sloupy a po celé délce 4 km byla vydlážděna mramorem.

Divadlo

Efes

Divadlo se stavělo v období vlád císaře Claudia až císaře Traiána. Mělo kapacitu 25000 diváků. Poloměr divadla je 50 m. Skéna je jednou z nejlépe zachovaných staveb v Efesu. Měla tři patra, druhé, ozdobené sloupy a sochami, bylo postaveno za císaře Nerona. Třetí patro postavil Septimius Severus na konci 2. st. Skéna byla 18 m vysoká a 40 m široká. Je zde také dobře zachovaná polokruhová orchestra.

Přístavní cesta

Vedla z přístavu k velkému divadlu a po celé délce 530 m byla lemována sloupy. Cesta byla obnovena za císaře Arcadia na zač. 5. st. a také se po něm jmenuje Arcadiova. Byla také lemována sochami a v noci byla osvětlena. Tam, kde cesta končila u moře, stála mohutná Přístavní brána. Střední část byla dlážděna mramorem a byla 11 metrů široká. Z obou stran byla lemována 5 metrů širokým chodníkem.